Mrs. Dunn's Schedule

Period 1 - Prep

Period 2 - Honors English 2

Period 3 - AVID 3

Period 4/5 - College Seminar

Period 6/7 - College Seminar

Period 8/9 - College Seminar

Period 10 - LUNCH

Period 11 - College Seminar

Period 12 - Duty